Casa » Conceptos del programa / Aprender a programar » คินดะอิจิยอดนักสืบ 19 งานเต้นรำสวมหน้ากาก KAMEN BUTOUKAI Libro EPUB, PDF

คินดะอิจิยอดนักสืบ 19 งานเต้นรำสวมหน้ากาก KAMEN BUTOUKAI Libro EPUB, PDF

En esta página puedes descargar el libro Descarga gratuita de ebooks epub คินดะอิจิยอดนักสืบ 19 งานเต้นรำสวมหน้ากาก KAMEN BUTOUKAI - por Seishi Yokomizo EPUB PDF sin registrarte. ¡Descarga gratis a alta velocidad en formato epub, fd2, pdf!

คินดะอิจิยอดนักสืบ 19 งานเต้นรำสวมหน้ากาก KAMEN BUTOUKAI - por Seishi Yokomizo EPUB PDF
 • Libro de calificación:
  4.94 de 5 (163 votos)
 • Título Original: คินดะอิจิยอดนักสืบ 19 งานเต้นรำสวมหน้ากาก KAMEN BUTOUKAI
 • Autor del libro: Seishi Yokomizo
 • ISBN: -
 • Idioma: ES
 • Páginas recuento:387
 • Realese fecha:1986-08-29
 • Descargar Formatos: iBOOKS, PGD, TORRENT, MOBI, FB2, AZW, CHM, PDF
 • Tamaño de Archivo: 14.94 Mb
 • Descargar: 3163
Secured

คินดะอิจิยอดนักสืบ 19 งานเต้นรำสวมหน้ากาก KAMEN BUTOUKAI por Seishi Yokomizo Libro PDF, EPUB

"ชิโยโกะ" หมายสาวพราวเสนหแตงงานและหยารางถึงสีหนแมสองในสีอดีตสามีตางพบจุดจบแบบมีเงือนงำหลอนกลับปลูกรักครังใหมโดยไมยีหระ และมาเยือนคนรักรายลาสุดถึงเมืองตากอากาศเงียบสงบพอดีกับอดีตสามีอีกสองรายซึงอยูในเมืองนีเชนกัน เหตุพรันพรึงเปิดฉากขึนหลังพายุกระหนำใหทังเมืองแทบจมนำ อดีตสามีคนหนึงถูกพบเปนศพในสตูดิโอวาดรูป ตำรวจพุงเปาสงสัยชิโยโกะ ทวา...คินดะอิจิยังไมปักใจหลายเบาะแสชวนใหคิดวา "ชิโยโกะ" หม้ายสาวพราวเสน่ห์แต่งงานและหย่าร้างถึงสี่หนแม้สองในสี่อดีตสามีต่างพบจุดจบแบบมีเงื่อนงำหล่อนกลับปลูกรักครั้งใหม่โดยไม่ยี่หระ และมาเยือนคนรักรายล่าสุดถึงเมืองตากอากาศเงียบสงบพอดีกับอดีตสามีอีกสองรายซึ่งอยู่ในเมืองนี้เช่นกัน เหตุพรั่นพรึงเปิดฉากขึ้นหลังพายุกระหน่ำให้ทั้งเมืองแทบจมน้ำ อดีตสามีคนหนึ่งถูกพบเป็นศพในสตูดิโอวาดรูป ตำรวจพุ่งเป้าสงสัยชิโยโกะ ทว่า...คินดะอิจิยังไม่ปักใจหลายเบาะแสชวนให้คิดว่าผู้ชักใยอาจเป็นใครอีกคน โดยแฝงในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องซึ่งมารวมตัวประจวบเหมาะ ให้นักสืบต้องออกโรงกระชากหน้ากากคนร้ายอีกครั้ง!