Casa » Bilingüismo y multilingüismo » ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH Libro EPUB, PDF

ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH Libro EPUB, PDF

La descarga de libros electrónicos de Descargar audiolibros en línea ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH es fácil. Simplemente haga clic en uno de los libros electrónicos sugeridos. En la página siguiente encontrará un botón para descargar su libro electrónico gratuito. Nuestros libros electrónicos se entregan en formato epub, que se puede leer en casi todas las tabletas, teléfonos inteligentes y lectores electrónicos populares.

ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH por Mirininthemoon MOBI TORRENT
 • Libro de calificación:
  4.2 de 5 (257 votos)
 • Título Original: ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH
 • Autor del libro: Mirininthemoon
 • ISBN: -
 • Idioma: ES
 • Páginas recuento:349
 • Realese fecha:1993-06-01
 • Descargar Formatos: DOC, PDF, TXT, iBOOKS, CHM, PGD, EPUB, ODF
 • Tamaño de Archivo: 14.2 Mb
 • Descargar: 3257
Secured

ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH por Mirininthemoon Libro PDF, EPUB

ครังแรกทีเขารูจักลูนา... หนูนอยวัยหาขวบหลงทางในปา เธอลากความซวยมาใหเขาพรอมกับรอยแผลเปนทีหนากับชือเรียกอันทุเรศทุรัง ครังทีสองทีเขาเจอเธอ...หนูนอยวัยเจดขวบใชเขาไปเกบรองเทาในธารนำเชียว แลววิงหนีไปในขณะทีเขาโดนสายนำพัดพาหาย ครังทีสามทีเขาเจอเธอ...หนูนอยวัยเกาขวบเปนไขรากสาดรุนแรง เธอนำมาติดเขา เขาไขขึนแทบตาย ถายทองจนนำหนักลดเกือบสิบกิโล ครังทีสีทีเขาเจอ...เธอประกาศวารักเขาเหมือนพ ครั้งแรกที่เขารู้จักลูน่า... หนูน้อยวัยห้าขวบหลงทางในป่า เธอลากความซวยมาให้เขาพร้อมกับรอยแผลเป็นที่หน้ากับชื่อเรียกอันทุเรศทุรัง ครั้งที่สองที่เขาเจอเธอ...หนูน้อยวัยเจ็ดขวบใช้เขาไปเก็บรองเท้าในธารน้ำเชี่ยว แล้ววิ่งหนีไปในขณะที่เขาโดนสายน้ำพัดพาหาย ครั้งที่สามที่เขาเจอเธอ...หนูน้อยวัยเก้าขวบเป็นไข้รากสาดรุนแรง เธอนำมาติดเขา เขาไข้ขึ้นแทบตาย ถ่ายท้องจนน้ำหนักลดเกือบสิบกิโล ครั้งที่สี่ที่เขาเจอ...เธอประกาศว่ารักเขาเหมือนพี่สาวคนหนึ่ง คำว่า ‘พี่สาว' ทำให้ไม่มีใครกล้าคบเขาอย่างน้อยปีครึ่งและนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของการคบหาลูน่า เลิก—คบ—เป็น—เด็ด—ขาด ทุกวันนี้... สิ่งที่ทำให้สโตนผู้เยือกเย็นแห่งเผ่าซูขนคอตั้งได้มีอยู่แค่สองอย่างในดาวโลก หนึ่ง... ตื่นมาแล้วพบว่าทุกคนตายหมด สอง... ตื่นมาแล้วพบว่าอยู่กับ 'ลูน่า เฟรมมิ่ง' เธอเป็นคนที่เขาภาวนาให้ไม่ได้มีอยู่จริงในโลกนี้ เป็นหายนะ เป็นอัปมงคล เป็นเชื้อโรค เป็นความตาย แล้วทำไม เมื่อคืนก่อนเขาถึงได้จูบกับเธอล่ะ...บอกที?